Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB)

Onze voorkeur gaat uit naar automatisch betaling.
Er zijn twee rekeningen, waarop u uw kerkelijke bijdrage kunt overmaken. de rekeningnummers vindt u hier.

Collecten

Tijdens de kerkdiensten worden drie collecten gehouden.
De eerste collecte gaat naar een van te voren bekend gemaakt doel. Dit kan zijn: diaconie, zending, werelddiaconaat, eigen jeugdwerk, evangelisatiewerk of steun aan noodlijdende gemeentes in Nederland. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerk.
De derde collecte wordt gehouden bij het uitgaan van de kerk en is bestemd voor het Algemeen Onderhoudsfonds.

Ook tijdens de viering van het Heilig Avondmaal wordt er een collecte gehouden. De uitgangscollecte komt dan te vervallen. In de morgendienst staat bij de predikant (aan de raamkant) een offerblok, waarin u uw gift kwijt kunt. In de avonddienst is de normale rondgang.
Informatie hierover vindt u in Het Nieuwe Kerkblad in de week voorafgaande aan de Viering.

Collectebonnen

De kerkrentmeesters willen graag het gebruik van collectebonnen onder uw aandacht brengen. Collectebonnen zijn bestemd voor gemeenteleden die hun giften als een aftrekpost op het belastingformulier opbrengen.

De laatste jaren is een stijgende lijn waar te nemen in het gebruik van collectebonnen en dat is voor ons een verheugende zaak. Uit ervaring blijkt namelijk dat gebruikers van collectebonnen meer geven dan men voordien gewoon was. Immers: de belasting accepteert "aantoonbare giften" aan de kerk als een fiscale aftrekpost. Voor meer informatie over het aftrekken van giften: klik hier.

Wat moet u doen om in het bezit te komen van collectebonnen?
U schrijft een Bankopdracht uit naar IBAN nr.: NL14 RABO 0112596045 t.n.v. "Collectebonnen". Bij de rubriek mededelingen vermeldt u het aantal gewenste collectebonnen, alsmede uw adres.
De bonnen zijn verkrijgbaar in de waarden van € 0,50, € 0,75, € 1,00 en € 1,50. Let op: u kunt alleen veelvouden van 20 bonnen bestellen!
U dient per bestelling een bedrag van € 1,00 toe te voegen voor administratiekosten.

U kunt uw collectebonnen ook gebruiken voor giften aan:

  • de zending
  • de diaconie
  • de kinderkerk
  • het kerktelefoonbusje
  • de oppasdienst

Informatie:
Dhr. J.A. Draaisma, Dronten, tel.: 0321-312678

E-collecte

Het is ook mogelijk om, naast geld en bonnen, digitaal met de smartphone te geven aan de collecte’s. Hoe dat werkt kunt u hier lezen.

Periodieke gift

Sinds 1 januari 2014 is het eenvoudiger geworden om een gift aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te doen die, binnen daarvoor geldende regels, fiscaal volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Normale giften zijn aftrekbaar boven 1 procent van het verzamelinkomen.
Die drempel geldt niet voor een periodieke gift. Dat was vóór 1 januari 2014 al zo, maar alleen als dit was vastgelegd in een notariële akte. Een periodieke gift kan nu ook via een overeenkomst tussen de gever en de ANBI worden geregeld. Dat is eenvoudiger en scheelt uiteraard ook de kosten voor een notaris.

Een gift is een periodieke gift als:

  • de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst;
  • de bedragen (minstens één keer per jaar) worden overgemaakt naar de ANBI die in de overeenkomst wordt genoemd;
  • de bedragen steeds (ongeveer) even groot zijn;
  • de bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar worden overgemaakt naar dezelfde instelling; en
  • de ANBI geen tegenprestatie levert voor de gift.

De periodieke gift eindigt op de einddatum van de overeenkomst (minimaal na 5 jaar) of bij het overlijden van de gever en/of eventueel bij zijn of haar partner. Wanneer de gever onverhoopt werkloos wordt en niet meer aan de minimale looptijd kan voldoen, kan bij de Belastingdienst een vrijstelling worden aangevraagd en hoeft het fiscale voordeel niet te worden terugbetaald.

Klik hier voor de modelovereenkomst ‘Periodieke gift’.
Klik hier voor meer informatie over ANBI.

Legaten

Zo af en toe wordt er bij het College van Kerkrentmeesters geïnformeerd hoe te handelen om de Protestantse Gemeente te Swifterbant in een testament op te nemen.
U kunt dat in de volgende vorm bij de notaris laten vastleggen:

"Ik legateer (vrij van rechten en kosten) aan de Protestantse Gemeente te Swifterbant een bedrag in contanten, groot: €          ,--"
of:
"Ik benoem tot erfgenaam voor …... gedeelte van mijn nalatenschap de Protestantse Gemeente te Swifterbant.

Het College van Kerkrentmeesters zal u zeer erkentelijk zijn voor de wijze waarop u uw sympathie voor de Protestantse Gemeente te Swifterbant tot uitdrukking wilt brengen.
Elke notaris kan u nadere informatie geven over legaten.
Ook bij leven kunt u al een legaat schenken. Belastingtechnisch kan dat voordeel opleveren. Nadere informatie is te verkrijgen bij het College van Kerkrentmeesters.

Uw gift en de belastingdienst

Klik hier voor meer gegevens aangaande ANBI en RSIN

Logo PGS

Logo PGS